2023

30/06/2023

El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 26 de juny de 2023, va adoptar l’acord següent:

03.- ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL NUCLI ANTIC (EXPEDIENT X2023000119):

En data 9 de juny de 2023, a les 12:00 hores, es va constituir la mesa de contractació de les obres de Pavimentació del Nucli Antic. En el mateix acte es va procedir a l’obertura del sobre núm. 1, documentació administrativa, per optar al procediment obert per a l’execució de les obres projectades, seguint el procediment establert a la vigent Llei de Contractes del Sector Públic i dins la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Es van presentar a la licitació les empreses següents:

  • E2023000648, Construccions Narcís Matas, SL
  • E2023000654, Ecosta Construccions, SL

Atès que les empreses van aportar la documentació administrativa sol·licitada al Plec de Clàusules Administratives Particulars reguladores de la licitació, es va admetre la seva participació, no quedant cap empresa exclosa.

En el termini establert a la Plataforma de Contractació Pública, la mesa de contractació va procedir a l’obertura del sobre núm. 2, de proposició econòmica, i va emetre acta d’obertura de pliques per a la contractació de les obres de pavimentació del nucli antic, d’acord amb la qual,

Desenvolupament de la sessió:

    Prèviament a l’obertura del sobre número 2, que conté la Proposició Econòmica de les obres de Pavimentació del Nucli Antic, es procedeix a la lectura de les disposicions legals aplicables a l’acte d’obertura i altres particulars de l’expedient.

Seguidament, la Sra. Presidenta, en tant que segon Custodi del procediment de licitació i un cop rebudes les paraules de pas de les empreses licitadores, procedeix a obrir els sobres que contenen la proposició econòmica de les ofertes admeses mitjançant l’aplicació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, amb el resultat següent:

REGISTRE ENTRADA

 

EMPRESA  LICITADORA IMPORT

E2023000648

 

CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS, SL

B17167610

326.680,00€

 68.602,80€ IVA

 

E2023000654

 

ECOSTA CONSTRUCCIONS, SL

B67706275

354.232,47€

 74.388,82€ IVA

 

     Finalitzada la lectura de proposicions, la Mesa decideix realitzar consulta prèvia als Serveis Tècnics Municipals competents sobre la valoració de cadascuna de les ofertes, per tal de poder formular la seva proposta d’adjudicació, de conformitat amb allò que s’estableix a l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

     Realitzada consulta tècnica i valorades les ofertes atenent a que el Plec de Clàusules Administratives Particulars regulador del procediment fixa com a criteri únic d’adjudicació el preu proposat, la Mesa formula la seva proposta d’adjudicació a favor de l’empresa licitadora següent:

 

NÚM. DE PLICA EMPRESA LICITADORA IMPORT:
 E2023000648

CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS, SL

B17167610

326.680,00€

IVA  68.602,80€

TOTAL  395.282,80€

 

    La present proposta es sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan de contractació competent, d’acord amb la normativa vigent, per tal que acordi el que consideri més adient.

L’article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, regula la competència per contractar, fixant que la representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon als òrgans de contractació, unipersonals o col·legiats, que, en virtut d’una norma legal o reglamentària o una disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure contractes en el seu nom.

A l’efecte, i d’acord amb el que determina l’article 52.2.n del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, correspon al ple municipal les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121.04€, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de duració menor quan l’import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació, un cop obertes les propostes econòmiques de les empreses licitadores, els regidors presents, per unanimitat, acorden:

Primer.- adjudicar les obres de Pavimentació del nucli antic a l’empresa Construccions Narcís Matas, SL, amb NIF núm. B17167610, per import de TRES-CENTS VINT-I-SIS MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS (326.680,00€) més SEIXANTA-VUIT MIL SIS-CENTS DOS EUROS I VUITANTA CÈNTIMS (68.602,80€) d’IVA, en total TRES-CENTS NORANTA-CINC MIL DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS I VUITANTA CÈNTIMS (395.282,80€).

Segon.- notificar el present acord a les empreses licitadores per al seu coneixement i als efectes oportuns.

Tercer.- d’acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars, procedir a la formalització del contracte amb l’empresa adjudicatària en el termini de quinze dies hàbils següents a la notificació del present acord d’adjudicació, fent saber a l’adjudicatari que, si no s’hagués formalitzat el contracte dins del termini indicat per causes imputables al mateix, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressuposat base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’hagués constituït.

Quart.- fer pública la present resolució a la pàgina web de l’ajuntament www.viladamat.cat.