2023

Edicte de l’Agència Catalana de l’Aigua: aquí.

Certificat de ple – codi de conducta dels càrrecs electes: aquí.

2022

2021

12/11/2021

Expedient X2020000025

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, a proposta de l’Àrea de Medi Ambient, va aprovar la subvenció inclosa en la Campanya del Pla a l’Acció, línia 3 i 5, per a la millora de l’eficiència energètica de l’ajuntament (Exp. 2020/2176) i per a l’ampliació de la instal·lació fotovoltaica de l’edifici de l’ajuntament (Exp. 2020/2167).

La línia 3 és de 8.105,22€ i s’ha destinat a la instal·lació d’un nou sistema de climatització a l’ajuntament. La línia 5 és una subvenció aprovada de 3.119,42€.

21/10/2021

APROVACIÓ INICIAL DE LA REGULARITZACIÓ DE PARTIONS ENTRE SÒL VERD PRIVAT I SÒL PÚBLIC
EXPEDIENT X2021000128

El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 15 de setembre de 2021, va acordar aprovar inicialment la sol·licitud formulada per la Sra. Maria Pagès Ferrer per a la modificació de límits, sense alteració de superfície, de la zona verda privada contigua a la Plaça de la Vila (actual Plaça de l’1 d’Octubre) de Viladamat, d’acord amb l’Informe redactat per les arquitectes Agnès Guasch Mercadé i Sandra Alcázar Torrecillas, de Lluerna Arquitectura, en data juny de 2021, amb una superfície total afectada de 21,93m2.

L’expedient s’exposarà al públic per termini de 30 dies a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el BOP de Girona, a efectes d’examen i la presentació de possibles al·legacions i reclamacions. Transcorregut el termini d’exposició pública, el Ple haurà de procedir a la resolució de les possibles al·legacions i reclamacions formulades i a l’aprovació definitiva, si s’escau.

APROVACIÓ INICIAL DE L’INFORME DE SEGUIMENT DEL PAES
EXPEDIENT X2021000030

El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 15 de sembre de 2021, va acordar aprovar inicialment i donar conformitat a l’informe de seguiment del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, PAES de Viladamat, redactat per l’Agència Comarcal de l’Energia i Clima de l’Alt Empordà, amb la supervisió del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques Gironines CILMA i la Diputació de Girona.

L’expedient es sotmet a informació pública per termini de trenta dies hàbils mitjançant edicte que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la província de Girona, en el tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments que consideri oportunes. Transcorregut el termini d’exposició pública sense haver-se presentat al·legacions o suggeriments, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord.