– SUPORT ALS MUNICIPIS PER LA GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS
  Expedient 2021/4601
  Import aprovat: 1.784,07€

– FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2021:

– DESPESES CORRENTS: ENLLUMENAT PÚBLIC (Expedient 2021/923)
     Import aprovat: 15.884,50€ 


– INVERSIONS: CANVI DE LES PORTES DEL LOCAL SOCIAL (Expedient 2021/93)
     Import aprovat: 20.000,00€

– DESPESES CULTURALS: FESTES POPULARS I ACTIVITATS CULTURALS (Expedient 2021/3734)
     Import aprovat: 6.325,50€
 

– NOVES TECNOLOGIES: ADQUISICIÓ DE MATERIAL INFORMÀTIC (Expedient 2021/1341)
     Import aprovat: 748,03€
 

– CAMINS RURALS: REPARACIÓ DE CAMINS (Expedient 2021/923)
     Imprt aprovat: 1.100,00€