Impost de Béns Immobles (IBI) Urbana
De l’1 de juliol fins al 31 de juliol
Impost de Béns Immobles (IBI) Rústica
De l’1 de juliol fins al 31 de juliol
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
Del 15 de març fins al 15 de maig
Cementiri
De l’1 de setembre fins al 31 d’octubre
Escombraries
De l’1 de setembre fins al 31 d’octubre
Guals permanents
De l’1 de setembre fins al 31 d’octubre
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
De l’1 de setembre fins al 31 d’octubre