• Segles VI-V aC: alguns fragments de ceràmica grega trobats a diversos jaciments arqueològics del municipi donen testimoni dels primers habitants de la contrada
 • Segle IV aC: petit hàbitat ibèric a l’Olivet d’en Pujol. Segurament es tractava d’una modesta cabana amb dues sitges que van ser esborrades a mitjans s. IV aC.
 • Segles II-I aC: Assentament indígena als Tolegassos. Era una casa de pagès que es va anar abandonant entre la fi del s.II ac i l’inici del s.I ac. En aquesta mateixa època es construeix el magatzem de l’Olivet d’en Pujol.
 • Segles I-IV: Reconstrucció, ampliació i període d’activitat de la vila romana dels Tolegassos, que fou abandonada definitivament a mitjans s.IV
 • Any 689: L’església de Sant Feliu de la Garriga és esmentada per un precepte del rei Odó a favor del monestir llenguadocià de Sant Policarp de Rasès.
 • Segles IX-X: Construcció de l’església pre-romànica de Santa Eulàlia de Palau Borrell, damunt les restes d’edificis més antics.
 • Any 1060: Primera cita documental sobre Viladamat, amb el nom de Villa Amati, apareix en una donació feta per la comtessa emporitana Guisia a l’església de Girona.
 • Any 1149: Apareix citat el lloc de Palau Borrell en diverses donacions de terres al monestir de Sant Miquel de Fluvià.
 • Any 1280: El monestir de Sant Pere de Rodes adquireix la senyoria i la jurisdicció de Viladamat a Guillem de Montgrí
 • Any 1316: Pere de Sant Feliu, senyor del lloc, redimí el bovatge d’aquest indret al comte d’Empuries
 • Segles XIII-XIV: En data incerta, dins aquest període, es construeix la casa forta de la Pabordia
 • Any 1467: El 21 de novembre va tenir lloc la batalla de Viladamat, en que les tropes de Joan II, amb el jove princep Ferran (que després seria Ferran el catòlic), foren derrotades per les del duc de Calàbria
 • Any 1537: Construcció del Mas Escot, actualment conegut com a Can Brava
 • Any 1584: Any del qual data Can Ponç o Can Briolf
 • Any 1617: El bisbe concedí el títol de sufragania a la nova església dedicada a Sant Quirze i Santa Julita
 • Any 1621: L’abat de Sant Pere de Rodes vengué el domini directe del poble a la Universitat de Viladamat. El preu fou de 2400 escuts
 • Any 1640: Durant la Guerra dels Segadors el castell i l’església de Sant Feliu de la Garriga, propietat dels Margarit, foren incendiats en venjança contra la seva política hostil envers Castella
 • Any 1760: Data que figura al llindar de la portalada de l’actual església de Sant Quirze, probablement referida a l’any de la seva construcció
 • Any 1818: Alguns veïns de Viladamat es van negar a pagar la contribució personal
 • Any 1823: Atès l’estat ruïnós de l’església de Sant Feliu de la Garriga, el bisbe hi va prohibir els actes religiosos
 • Any 1827: El mestre Jaume Palahí fa una petició per al repartiment de terres entre els més necessitats
 • Anys 1837-39: Conflictes entre l’Ajuntament i el governador, per que el municipi no vol contribuir a les despeses de fortificació del poble de l’Escala
 • Any 1865: D’un cens total de 460 habitants vint d’ells tenen dret a vot a les eleccions a diputats a Corts. Onze dels electors van exercir el seu dret a les eleccions del desembre d’aquell any
 • Any 1869: Es subhasta l’arrendament de les terres procedents del bisbat. Es tractava de cinc camps a Sant Feliu de la Garriga
 • Any 1915: Amb la finalitat de millorar la xarxa de comunicacions de la zona, es posa a disposició de la Diputació els terrenys necessaris per a la construcció de la carretera de Vilamat a l’Armentera
 • Any 1917: Després de més d’un any de gestions i treballs, es fa la inauguració de la primera xarxa d’enllumenat públic, instal·lada per Josep Andreu Ximinis de l’Escala
 • Any 1920: Dins de la millora dels serveis als petits pobles s’aprova el projecte de telèfon públic, d’acord amb el plec de condicions tècniques ofert per la Mancomunitat de Catalunya. No consta quan va entrar en funcionament
 • Any 1931: El 17 d’abril l’alcalde i els regidors s’adhereixen a la causa republicana i es comença a redactar la documentació municipal en català. El 19 de juliol el Ple acorda aprovar el projecte d’Estatut de Catalunya que li va fer arribar el Govern de la Generalitat
 • Any 1936: Dies després de l’il·legal l’alçament militar del 18 de juliol el comitè local es fa càrrec del govern de la vila i l’anterior corporació municipal cessen en els seus càrrecs. A partir d’aquell moment s’incauten béns de persones que havien marxat del municipi, s’emet paper moneda local i el poble entra en un estat d’economia de guerra.Entre d’altres actuacions, durant aquell període, es fan una millora general dels camins del municipi
 • Any 1939: Quinze dies després de ser bombardejat, amb la mort de dues persones al carrer de les Cases Noves, entren les tropes nacionals al poble. Es nomena un nou govern municipal fidel al règim feixista i s’inicia el procés de depuració de càrrecs públics
 • Any 1940: S’instal·la una petita guarnició de soldats vora del poble, amb els barracons situats on actualment hi ha el dipòsit d’aigua
 • Anys 1940-1960: Període de poca activitat municipal degut a la precària economia ja que amb prou feines es podien mantenir els serveis bàsics. Aparició d’un grup de teatre amateur i l’equip de futbol torna a participar en competicions i tornejos
 • Anys 1954-1955: Construcció de l’actual edifici de les escoles. Aquesta construcció va posar fi a un mal endèmic del poble que era el de no tenir un edifici fixe on impartir l’educació
 • Any 1964: Es comencen les obres de construcció de la casa Consistorial damunt l’edifici de l’escola pública
 • Any 1969: Després d’un llarg període de poca activitat en serveis i obres públiques s’instal·la la xarxa d’aigües i la de clavegueres. Fins a aquell moment només hi havia algunes clavegueres en petits trams dels carrers situats a la part sud del nucli
 • Any 1979: Constitució del primer Ajuntament democràtic després de 36 anys d’ominosa dictadura. Joan Colomer surt elegit alcalde, càrrec que ostentarà durant tres legislatures i, posteriorment, repetirà mandat entre 1999 i 2003
 • Any 1980: Es pavimenten els carrers de la població per primera vegada
 • Any 1982: Comencen les excavacions arqueològiques a les vil·les romanes de l’Olivet d’en Pujol i dels Tolegassos, que es perllonguen fins al 1997. L’any anterior s’havia excavat el forn romà del camí vell a la Creu d’Albons
 • Any 1985: Adquisició per part de l’Ajuntament,per un preu aproximat d’uns 5 milions de pessetes, d’uns terrenys al carrer de la Creu on es construeix l’actual camp de futbol i els seus equipaments (sense contar els nous equipaments contstruits l’any 2010). Comença un primer creixement modern del nucli urbà cap a la banda de llevant (Plaça Tramuntana)
 • Anys 1991-1993: Es tramita i s’aprova la primera normativa de planejament urbanístic del municipi que comportarà un creixement moderat del nucli cap al nord fins al límit de la carretera de l’Escala
 • Any 1996: S’inaugura el Centre Social, un local polivalent que s’havia començat a construir 2 anys abans
 • Any 1997: Un llamp malmet el campanar de l’església parroquial. Es torna a construir donant-li l’aspecte original que havia tingut abans de l’any 1939, amb una espadanya triangular i una torre senzilla
 • Any 2004: s’inaugura la nova casa Consistorial a la nova Plaça de la Vila
 • Any 2006: Un incendi forestal debasta més de mil hectàrees de bosc al terme municipal. Aquest any també s’aprova el nou POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) que substituteix les normes subsidiàries vigents des de l’any 1993
 • Any 2010: S’inaugura el nou edifici de vestidors i altres equipaments

Dades Demogràfiques

Podeu consultar totes les dades referents a la demografia de Viladamat fent clic aquí.