• 2022

ACTA PLE 06.07.2022

ACTA PLE 04.05.2022

ACTA PLE 02.03.2022

ACTA PLE 12.01.2022

 • 2021

ACTA PLE 10.11.2021

ACTA PLE 15.09.2021

ACTA PLE 07.07.2021

ACTA PLE 05.05.2021

ACTA PLE 03.03.2021

ACTA PLE 20.01.2021

 • 2020

ACTA PLE 04.11.2020

ACTA PLE 10.09.2020

ACTA PLE 06.07.2020

ACTA PLE 04.05.2020

ACTA PLE 02.03.2020

ACTA PLE 13.01.2020

 • 2019

ACTA PLE 16.12.2019

ACTA PLE 04.11.2019

ACTA PLE 14.10.2019

ACTE PLE 02.09.2019

ACTA PLE 01.07.2019.

ACTA PLE 19.06.2019. Cartipàs.

ACTA PLE 15.06.2019. Constitució Ajuntament.

ACTA PLE 08.05.2019

ACTA PLE 01.04.2019

ACTA PLE 04.02.2019

 • 2018

ACTA PLE 10.12.18

ACTA PLE 02.10.18

ACTA PLE 06.08.18

ACTA PLE 11.06.18

ACTA PLE 09.04.18

ACTA PLE 05.02.18

 • 2017

ACTA PLE 11.12.17

ACTA PLE 26.10.17

ACTA PLE 16.10.17

ACTA PLE 09.09.17

ACTA PLE 07.08.17

ACTA PLE 03.04.17

ACTA PLE 13.02.17

 • 2016

ACTA PLE 14.11.16

ACTA PLE 26.09.16

ACTA PLE 12.09.16

ACTA PLE 11.07.16

ACTA PLE 09.05.16

ACTA PLE 07.03.16

ACTA PLE 18.01.16

 • 2015

ACTA PLE 16.11.15

ACTA PLE 07.09.15

ACTA PLE 06.07.15 (2)

ACTA PLE 06.07.15 (1)

ACTA PLE 22.06.15

ACTA PLE 13.06.15

ACTA PLE 17.04.15

ACTA PLE 06.02.15

ACTA PLE 06.02.15

ACTA PLAÇA DINAMITZADOR 02.02.2015

 • 2014

ACTA PLE 05.12.14

ACTA PLE 09.10.14

ACTA PLE 22.09.14

ACTA PLE 07.08.14

ACTA PLE 12.06.14

ACTA PLE 22.05.14

ACTA PLE 29.04.14

 • 2013

ACTA PLE 07.11.13

ACTA PLE 12.09.13

ACTA PLE 25.07.13

ACTA PLE 06.06.13

ACTA PLE 04.04.13

ACTA PLE 07.02.13

 • 2012

ACTA PLE 13.12.12

ACTA PLE 04.10.12

ACTA PLE 05.07.12

ACTA PLE 12.04.12

ACTA PLE 01.03.12

ACTA PLE 09.02.12

 • 2011

ACTA PLE 15.12.11

ACTA PLE 06.10.11

ACTA PLE 30.08.11

ACTA PLE 04.08.11

ACTA PLE 16.06.11

ACTA PLE 16.06.11

El ple és integrat per tots els regidors i és presidit per l’alcalde.

Corresponen al ple les atribucions següents:

a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.

b) Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l’alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d’entitats d’administració descentralitzada; la creació d’òrgans desconcentrats; l’alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l’adopció o la modificació de la bandera, l’ensenya o l’escut.

c) L’aprovació inicial del planejament general del municipi i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació urbanístics.

d) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.

e) Crear i regular òrgans complementaris.

f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.

g) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.

h) Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

i) Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques. j) Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.

k) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament, en matèries de la competència respectiva.

l) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost .llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

n) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

o) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

p) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents:

– Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.

– Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.

q) Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.

r) Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

Correspon igualment al ple la votació sobre la moció de censura a l’alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

Informació extreta del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Descobreix el nostre poble !

photo

Municipi

El municipi de Viladamat és un petit poble situat a la plana al·luvial de la dreta del Fluvià, pròxim a la costa.
Descobreix
photo

Història

El nom del municipi és compost de vila d’Amat (d’Amatus, nom propi personal del antic llatí).
Saber més
photo

Plànols i Rutes

Els millors plànols i rutes del nostre poble per descobrir fins els últims racons de la nostra terra.
Plànols
photo

Revista municipal Terra de Lluerts

Terra de lluerts és la revista de tots i totes els que ens sentim vinculats al poble
Visualitza

Ajuntament deVILADAMAT

Fem Gran el Nostre Poble

A partir dels anys 60 i 70, amb l’arribada del turisme i la proximitat amb zones de costa, l’economia de Viladamat ha anat evolucionant paulatinament. Actualment encara es conreen els camps però la ramaderia ha anat perdent presència. A dia d’avui doncs es pot dir que la majoria de la població de Viladamat treballa en feines del sector serveis, amb una forta relació amb el turisme.

Llei de Transparència

Els membres de govern treballem amb la màxima transparència amb la voluntat de fer una la millor gestió possible dels recursos del nostre municipi.

Empreses

Un total de 22 empreses estan instal·lades al nostre poble, elles formen part del nostre present i el nostre futur.
Seguim treballant per a què cada dia en siguin més.

Equipaments

Des de fa molts anys l'ajuntament treballa perquè tots puguem gaudir de les millors instal·lacions donant resposta a les necessitats d'associacions, agrupacións, etc.

Educació

Ens sentim molt orgullosos de poder contar al poble amb una escola on la qualitat de l'ensenyament i el tracte personalitzat son claus per a aconseguir uns alumnes ben formats.

MUNICIPI DE VILADAMAT

DADES BÀSIQUES

El municipi de Viladamat és un petit poble situat a la plana al·luvial de la dreta del Fluvià, pròxim a la costa. El territori és accidentat a ponent pels turons d’escassa elevació que formen la Serra de Ventalló.Aquesta petita serralada separa les valls del Fluvià i del Ter. El punt més alt d’aquesta serra és el Puig Segalar (179 m sobre el nivell del mar) des d’on es pot veure una magnífica vista de la plana de l’Emporda i sobretot del Golf de Roses...

EL MUNICIPI

11.73

km2 Superficie

38.6

Habitants/Km2

13

Metres sobre nivell del mar

453

Habitants (Font: Idescat 2013)

ESTIGUES AL DIA AMBLES ÚLTIMES NOTICIES

Ajuts estratègia alimentària de Catalunya

01/27/2023 Viladamat
Ajuts amb 9 línies orientades a millorar el sistema alimentari català en termes de sostenibilitat ambiental, social i econòmica. Els ajuts
Llegir més

Si tens un gos, recull les seves caques

01/24/2023 Viladamat
A l’Ajuntament disposem de dispensador de bosses per recollir les caques. Treballem conjuntament per tenir un poble net💪
Llegir més