Expedient: X2021000073 El Vicepresident Segon de la Diputació de Girona va aprovar, mitjançant decret de data 11 d’agost de 2021, una subvenció per a l’edició de la revista Terra de Lluerts, per import