Adreça:
 Plaça de l’1 d’Octubre Nº 1
Codi Postal: 17137
Telèfon: 972 78 80 82
Fax: 972 76 50 31
E-mail: ajuntament@viladamat.cat

Horari d’atenció al públic : viladamat-logo-web-trans-120
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Matí
de 9h a 13h
de 9h a 13h
 de 9h a 13h
de 9h a 13h
de 9h a 13h
Tarda
 

featured-tab2

DOLORS PONS. Alcaldia, gestió, transparència i participació

 • Col·laboració amb totes les regidories.
 • Coordinar tot el procés per a obrir el Centre cívic.
 • Coordinació del procés per fer cessió d’ús del terreny del carrer dels Horts.
 • Elaboració dels pressupostos anuals.
 • Coordinar la redacció del Butlletí d’informació municipal.
 • Plans de Participació i consultes populars.
 • Reunions amb l’arquitecte municipal.

Horari d’atenció: demanar cita prèvia a ajuntament@viladamat.cat

MIA GASULL. Urbanisme i àmbit rural

 • Reunions amb l’arquitecte municipal.
 • Camins, torrents i rieres.
 • Enllaç amb l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF).
 • Coordinació amb els agutzils. Manteniment i ordenació dels carrers: bancs al carrer, taules sota les moreres del local social, neteja, pàrquings públics,…
 • Coordinar les brigades voluntàries (neteja fonts,…)
 • Control i seguiment de neteja de parcel·les.

Horari d’atenció: demanar cita prèvia a ajuntament@viladamat.cat

MONTSE NADAL. Escola i educació

 • Coordinació del casal d’estiu per a la mainada i joves.
 • Relacions amb el Departament d’Educació.
 • Consell Municipal d’Infants.
 • Relacions amb l’escola i l’AFA: ajudes, consell escolar municipal, consell escolar de la ZER.
 • Coordinació de les activitats relacionades amb la dinamització de la biblioteca.
 • Control de la neteja i manteniment de l’escola.

Horari d’atenció: demanar cita prèvia a ajuntament@viladamat.cat

JORDI MASPOCH. Transició energètica, ecològica i serveis

 • Coordinació de la recollida porta a porta de la matèria orgànica a tot el poble.
 • Gestió de la recollida porta a porta de la resta de residus.
 • Fomentar la creació d’una cooperativa per implementar noves fonts d’energia renovable i anar avançant cap a la sobirania energètica.
 • Renovació de la xarxa d’aigua potable.
 • Municipalització de la gestió de l’aigua.
 • Parcs infantils.
 • Manteniment d’enllumenat de carrers, jardins, parcs i cementiri i substitució de faroles led.
 • Control i seguiment de: contenidors, deixalleria, compostadors i xarxes d’aigua i clavegueram.
 • Relacions amb Agbar.

Horari d’atenció: demanar cita prèvia a ajuntament@viladamat.cat

DANI HERNÀNDEZ. Equipaments, cultura, comerç i patrimoni

 • Consolidació, millora i ampliació de les activitats culturals.
 • Foment de la lectura entre els joves i promoció de la cultura popular catalana.
 • Recuperació de la memòria històrica.
 • Promoure la recuperació del mercat setmanal.
 • Control, manteniment, gestió i dinamització de les activitats del local social, ateneu i de la zona camp de futbol:
  • Gestió i manteniment dels vestidors.
  • Gestió i manteniment del magatzem.
  • Control de: llums, aigua, calefacció, sal, etc.
 • Coordinació de les activitats promocionades per l’ajuntament amb la dinamitzadora cultural:
  • Activitats lúdiques, tradicionals i culturals diverses: cultura a la fresca, fira, brunyolada, carnaval infantil, Diada Nacional de Catalunya, Sant Joan: taules, cadires, coca, cava, música, etc. Nadal: muntatge llums de Nadal.
 • Recolzament als establiments comercials i turístics.
 • Coordinació de la comunicació de l’Ajuntament: xarxes socials, web, revista Terra de Lluerts, etc.
 • Gestió de les consultes populars on line.

Horari d’atenció: demanar cita prèvia a ajuntament@viladamat.cat

GEMMA LLANES. Aspectes socials

 • Coordinació de les activitats al centre cívic.
 • Coordinació, juntament amb la dinamitzadora cultural, dels activitats amb la gent gran.
 • Creació del Consell Municipal de la Gent Gran.
 • Homenatge a la gent gran.
 • Control del servei de transport adaptat.
 • Coordinació per a la participació en les activitats organitzades per totes les entitats i associacions del poble.
 • Coordinació amb els pobles veïns per exigir un servei de transport públic fins a l’estació de tren de Camallera. I exigir el compliment de l’acord del Parlament per fer de Camallera una parada de trens de mitja distància.
 • Celebració 8M i 25N.
 • Reunions amb l’ABS (CAP de l’Escala i Fundació Salut Empordà).

Horari d’atenció: demanar cita prèvia a ajuntament@viladamat.cat

BERTU GARANGOU. Joves, festes i esports

 • Enfortir les activitats destinades a l’espai jove.
 • Habitatges per a joves al triangle: contacte amb joves.
 • Relacions amb el CF Viladamat i amb el futbol base l’Empordanet.
 • Promocionar activitats esportives per a totes les edats i gèneres.
 • Festes:
  • Festa major: lloguer lavabos, neteja, seguretat, punt lila, generador, avisar lampista, feina de la brigada, coordinació amb Sant Felius, parades de firaires,…
  • Festa d’hivern: programació actes, contactes amb grups musicals, coordinació del Viladamat desafina, etc.

Horari d’atenció: demanar cita prèvia a ajuntament@viladamat.cat

Si vols enviar un correu electrònic ho pots fer a ajuntament@viladamat.cat

Atribucions de l’equip de govern

 

L’equip de govern té les atribucions següents:

a) Dirigir el govern i l’administració municipal.

b)  Representar l’ajuntament.

c) Convocar les sessions del ple, llevat dels casos que preveuen aquesta Llei i la legislació electoral general, de la junta de govern local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s’estableixi en una disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.

e) Dictar bans.

f) Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l’article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes al pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, llevat de les de tresoreria que li corresponen quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes; tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

g) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

h) Exercir la direcció superior de tot el personal, acordar-ne el nomenament i les sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l’acomiadament del personal laboral, i donar-ne compte al ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que faci. Aquesta atribució s’entén sense perjudici del que disposen els articles 99.1 i 3 d’aquesta Llei.

i) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

j) Exercir les accions judicials i administratives i defensar l’ajuntament en les matèries de competència seva, fins i tot quan les ha delegat en un altre òrgan i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del ple, i en aquest cas donar-ne compte al ple en la primera sessió que faci perquè ho ratifiqui.

k) La iniciativa per proposar al ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l’alcaldia.

l) Adoptar col·lectivament, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o greu risc d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediatament al ple.

m) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

n) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d’euros incloses les de caràcter plurianual, quan la seva durada no sigui de més de quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

o) Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.

p) Adquirir béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, ni els tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats als casos següents:

1r La de béns immobles, sempre que estigui prevista al pressupost.

2n La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no estigui prevista al pressupost.

q) Atorgar les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al ple o a la junta de govern local.

r) Ordenar la publicació i l’execució dels acords de l’ajuntament i fer-los complir.

s) Les altres que expressament li atribueixin la llei, i les que la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

CALENDARI DE COBRAMENT D’IMPOSTOS
Impost de Béns Immobles (IBI) Urbana
De l’1 de juny fins al 31 de juliol
Impost de Béns Immobles (IBI) Rústica
De l’1 de juny fins al 31 de juliol
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
Del 15 de març fins al 15 de maig
Cementiri
De l’1 de setembre fins al 31 d’octubre
Escombraries
De l’1 de setembre fins al 31 d’octubre
Guals permanents
De l’1 de setembre fins al 31 d’octubre
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
De l’1 de setembre fins al 31 d’octubre
Podeu consultar totes les publicacions al BOP efectuades per l’Ajuntament de Viladamat fent clic aquí
Seguidament he de clicar a “cerca per contingut”. A l’apartat “Secció” escriure-hi “Ajuntaments” i a “Títol” escriure “Viladamat”. Us apareixerà l’històric de publicacions fetes per l’Ajuntament de Viladamat.
Exercici: 2016 Bop: 194-0 Edicte: 8319 AJUNTAMENT DE VILADAMAT Edicte d’aprovació provisional de la modificació d’ordenances fiscals
Exercici: 2016 Bop: 154-0 Edicte: 6977 AJUNTAMENT DE VILADAMAT Edicte d’exposició pública del compte general de l’exercici 2015
Exercici: 2016 Bop: 135-0 Edicte: 5963 AJUNTAMENT DE VILADAMAT Anunci sobre la licitació d’un contracte de subministrament
Exercici: 2016 Bop: 102-0 Edicte: 4345 AJUNTAMENT DE VILADAMAT Edicte de convocatòria del concurs per cobrir les places de director/a i de monitors/es del casal d’estiu
Exercici: 2016 Bop: 70-0 Edicte: 2817 AJUNTAMENT DE VILADAMAT Edicte d’aprovació definitiva de la modificació d’una ordenança fiscal
Exercici: 2016 Bop: 70-0 Edicte: 2816 AJUNTAMENT DE VILADAMAT Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de tarifes de subministrament d’aigua
Exercici: 2016 Bop: 47-0 Edicte: 1732 AJUNTAMENT DE VILADAMAT Edicte d’aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla de personal per a l’exercici 2016
Exercici: 2016 Bop: 26-0 Edicte: 857 AJUNTAMENT DE VILADAMAT Anunci de derogació de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana
Exercici: 2016 Bop: 17-0 Edicte: 477 AJUNTAMENT DE VILADAMAT Edicte d’aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2016
Exercici: 2016 Bop: 11-0 Edicte: 143 AJUNTAMENT DE VILADAMAT Edicte d’aprovació provisional de la modificació de les tarifes del servei de subministrament d’aigua
photo

Municipi

El municipi de Viladamat és un petit poble situat a la plana al·luvial de la dreta del Fluvià, pròxim a la costa.
Descobreix
photo

Història

El nom del municipi és compost de vila d’Amat (d’Amatus, nom propi personal del antic llatí).
Saber més
photo

Plànols i Rutes

Els millors plànols i rutes del nostre poble per descobrir fins els últims racons de la nostra terra.
Plànols
photo

Revista municipal Terra de Lluerts

Terra de lluerts és la revista de tots i totes els que ens sentim vinculats al poble
Visualitza

Ajuntament deVILADAMAT

Fem Gran el Nostre Poble

A partir dels anys 60 i 70, amb l’arribada del turisme i la proximitat amb zones de costa, l’economia de Viladamat ha anat evolucionant paulatinament. Actualment encara es conreen els camps però la ramaderia ha anat perdent presència. A dia d’avui doncs es pot dir que la majoria de la població de Viladamat treballa en feines del sector serveis, amb una forta relació amb el turisme.

Llei de Transparència

Els membres de govern treballem amb la màxima transparència amb la voluntat de fer una la millor gestió possible dels recursos del nostre municipi.

Empreses

Un total de 22 empreses estan instal·lades al nostre poble, elles formen part del nostre present i el nostre futur.
Seguim treballant per a què cada dia en siguin més.

Equipaments

Des de fa molts anys l'ajuntament treballa perquè tots puguem gaudir de les millors instal·lacions donant resposta a les necessitats d'associacions, agrupacións, etc.

Educació

Ens sentim molt orgullosos de poder contar al poble amb una escola on la qualitat de l'ensenyament i el tracte personalitzat son claus per a aconseguir uns alumnes ben formats.

MUNICIPI DE VILADAMAT

DADES BÀSIQUES

El municipi de Viladamat és un petit poble situat a la plana al·luvial de la dreta del Fluvià, pròxim a la costa. El territori és accidentat a ponent pels turons d’escassa elevació que formen la Serra de Ventalló.Aquesta petita serralada separa les valls del Fluvià i del Ter. El punt més alt d’aquesta serra és el Puig Segalar (179 m sobre el nivell del mar) des d’on es pot veure una magnífica vista de la plana de l’Emporda i sobretot del Golf de Roses...

EL MUNICIPI

11.73

km2 Superficie

38.6

Habitants/Km2

13

Metres sobre nivell del mar

453

Habitants (Font: Idescat 2013)