TAXA PER ESCOMBRARIES

Quota tributària:

 • Habitatges. Quota anual ………………………………………………………..,…….123,02€
 • Allotjaments: hotels, motels, hostals, habitatges d’ús turístic, aparthotels. Quota anual ………………………………………………………………169,27€
 • Botigues, bar, comerços i tallers. Quota anual ……………………………215,00€
 • Quota bonificada (majors 65 anys que viuen sols) ………………………67,70€

Infraccions i sancions:

 1. S’aplicarà una sanció de 300,00€ a totes aquelles persones que facin un ús indegut de la deixalleria municipal o aboquin deixalles en llocs no autoritzats.
 2. En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, serà d’aplicació el que disposa la Llei General Tributària.

TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Quota tributària:

 • Taxa d’obra menor ………………………………………………………………………….. 6,25€
 • Taxa d’obra major …………………………………………………………………………. 26,03€
 • Neteja de finques urbanes per part de l’ajuntament ……………….0,06€/m2
 • Neteja de tanques vegetals per part de l’ajuntament …………….. 2,04€/m2

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Quota tributària:

Les quotes tributàries, fixades individualment segons les diferents activitats que constitueixen el fet imposable, són:

 • Informe tècnic per expedient de llicència d’obra menor …………… 26,03€
 • Informe tècnic per expedient de llicència d’obra major ……………..93,70€
 • Informe tècnic i tramitació d’expedient de llicència ambiental …………………………………………………………………………………………………………. 93,70€
 • Certificacions urbanístiques ……………………………………………………….. 26,03€
 • Tramitació d’expedients administratius que comporten publicitat…………………………………………………………………………………………. 31,25€
 • Tramitació d’expedients de matrimoni civil ……………………………….. 31,25€
 • Fotocòpies compulsades …………………………………………………………………. 0,50€
 • Certificats d’empadronament i convivència …………………………………. 2,05€
 • Certificat de béns …………………………………………………………………………… 15,00€
 • Tramitació d’altes d’Habitatges d’Ús Turístic ……………………………. 511,50€

TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS, MATERIALS I ESTRIS MUNICIPALS

Base imposable i quantia:

 1. La base imposable d’aquesta taxa està constituïda pel valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització de les instal·lacions, materials i estris municipals a que es refereix.
 2. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança està constituïda per la utilització de les instal·lacions, materials i estris municipals segons les tarifes següents:

MATERIALS I ESTRIS MUNICIPALS

 • Entarimat, per períodes iguals o inferiors a deu dies ………………. 102,30€
 • Cadires de fusta, per períodes iguals o inferiors a deu dies ………………………………………………………………………………………………… 0,10€ unitat
 • Taules, per períodes iguals o inferiors a deu dies ………………………………………………………………………………………………… 0,20€/unitat
 • Fusta i cavallets, per períodes iguals o inferiors a deu dies ………………………………………………………………………………………………… 1,02€/unitat

LOCALS MUNICIPALS

 • Local Social, per acte o sessió ……………………………………………………………. 75€
 • Camp de fútbol, amb ús de vestidors, activitats diürnes ……………………………………………………………………………………………………….. 153,45€
 • Camp de fútbol, amb ús de vestidors, activitats nocturnes ……………………………………………………………………………………………………….. 204,60€
 • Pista poliesportiva, amb ús de vestidors, activitats diürnes …………………………………………………………………………………………………………. 51,15€
 • Pista poliesportiva, amb ús de vestidors, activitats nocturnes …………………………………………………………………………………………………………. 75,00€
 • Ateneu Popular ……………………………………………………………………………… 30,70€
 • Espai serveis ………………………………………………………………………………….. 15,35€

FIANCES: en el moment de reserva de l’espai s’abonaran les fiances seguidament detallades, que seran retornades amb la devolució de les claus:

 • Local Social, per activitats diürnes ……………………………………………. 150,00€
 • Local Social, per activitats nocturnes ………………………………………… 300,00€
 • Ateneu Popular, activitats diürnes …………………………………………….. 150,00€
 • Ateneu Popular, activitats nocturnes ………………………………………… 300,00€
 • Vestidors, activitats diürnes ……………………………………………………….. 150,00€
 • Vestidors, activitats nocturnes …………………………………………………… 300,00€

TAXA PEL SERVEI D’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LA VORERA

Quota tributària:

La quantia de la taxa es determina d’acord amb el següent quadre de tarifes:

 • Entrada de vehicles a través de les voreres amb placa de gual ………………………………………………………………………………………………….. 20,46€/any
 • Placa de gual ………………………………………………………………………………….. 10,23€

Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial comporti aparellada la destrucció o deteriorament del domini públic local, el beneficiari estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.

Si els danys fossin irreparables, l’ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels danyats.

No es podran condonar ni total ni parcialment les indemnitzaciosn i els reintegraments a que es refereix aquest article.

TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

Quota tributària:

La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes següents:

 • Llocs de venda ambulant:
  • Activitats diürnes (07:00-21:00h) ……………………………………. 5,11€/dia
  • Activitats nocturnes (21:00-03:00h) ……………………………… 51,15€/dia
 • Instal·lació provisional de taules i cadires o d’altres elements admesos amb finalitat lucrativa ……………………………………………………….. 6,11€/m2/dia

TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

Quota tributària:

La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les següents tarifes:

 • Concessió de nínxols, en els termes i condicions previstos en el Reglament del Cementiri Municipal, per cada boca o nínxol ……………………………………………………………………………………………………….. 823,93€
 • Conservació anual, per cada nínxol ………………………………………………. 6,25€
 • Expedició de títols de drets funeraris ……………………………………………. 3,12€

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Base imposabl, tipus de gravamen i quota:

 1. La base imposable de l’Impost ve determinada per la classe de vehicle i la seva potència fiscal i capacitat.
 2. El quadre de tarifes aplicables anuals són:
  • Turismes:
   • De menys de 8 cavalls fiscals ……………………………………… 17,22€
   • De 8 fins a 11’99 cavalls fiscals ………………………………….. 46,53€
   • De 12 fins a 15’99 cavalls fiscals ………………………………. 108,03€
   • De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals ………………………………. 134,54€
   • De més de 20 cavalls fiscals ……………………………………… 168,18€
  • Autobusos:
   • De més de 21 places ………………………………………………….. 113,72€
   • De 21 a 50 places ……………………………………………………….. 161,95€
   • De més de 50 places ………………………………………………….. 202,44€
  • Camions:
   • De menys de 1.000 kg de càrrega útil ………………………… 57,72€
   • De 1.000 a 2.999 kg càrrega útil ……………………………….. 113,72€
   • De 3.000 a 9.999 kg de càrrega útil ………………………….. 161,95€
   • De més de 9.999 kg de càrrega útil ………………………….. 202,44€
  • Tractors:
   • De menys de 16 cavalls fiscals …………………………………… 24,11€
   • De 16 a 25 cavalls fiscals …………………………………………….. 37,90€
   • De més de 25 cavalls fiscals ……………………………………… 113,72€
  • Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica:
   • De menys de 1.000 kg de càrrega útil ………………………… 24,11€
   • De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil …………………………….. 37,90€
   • De més de 2.999 kg de càrrega útil ………………………….. 113,72€
  • Altres vehicles
   • Ciclomotors ……………………………………………………………………. 6,54€
   • Motocicletes fins a 125 cc …………………………………………….. 6,54€
   • Motocicletes de més de 125cc fins a 250cc ……………….. 10,34€
   • Motocicletes de més de 250cc fins a 500 cc ………………. 22,74€
   • Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000cc ………………………………………………………………………………………..45,48€
   • Motocicletes de més de 1.000cc …………………………………. 90,96€