La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 3 de maig de 2022, va acordar redistribuir i concedir als ens locals les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2022, corresponent a Viladamat: 

–  EXPEDIENT 2022/1820, despeses corrents, per despeses d’enllumenat públic i conservació i manteniment de vies públiques, per import de 25.844,50€
–  EXPEDIENT 2022/1820, actuacions en camins, per import de 1.100,00€
–  EXPEDIENT 2022/1820, secretaria/intervenció, per import de 10.000,00€
–  EXPEDIENT 2022/1820, inversions, per la renovació de la xarxa d’aigua (1a fase – nucli antic), per import de 10.000,00€
–  EXPEDIENT 2022/3831, despeses culturals, per import de 6.325,50€
–  EXPEDIENT 2022/1342, noves tecnologies, per import de 748,03€

L’import total del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per aquest any 2022 és de 54.018,03€