El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 6 de juliol de 2022, va aprovar inicialment els següents projectes: 

projecte de renovació de la xarxa d’aigua (1a fase – nucli antic)
– projecte de renovació de la xarxa de clavegueram (1a fase – nucli antic)

Els projectes restaran exposats al públic durant trenta dies hàbils, per tal de que tots aquells que ho desitgin els puguin consultar i puguin presentar al·legacions i/o suggeriments. 

Està previst que les obres s’iniciin en el darrer trimestre d’aquest any. 

Per al seu finançament, es compta amb el PUOSC 2023-2024 i amb la subvenció per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic.