La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió Ordinària de data 5 de juliol de 2022, va resoldre la convocatòria de les subvencions del Fons Econòmic de caràcter extraordinari. 

A Viladamat li correspon una subvenció per import de 21.688,43€ per a despeses corrents, expedient 2022/6196, destinada a: 

  • enllumenat públic, per import de 14.088,43€
  • manteniment de l’enllumenat públic: per import de 5.500,00€
  • adequació papereres carrers: 2.100,00€