EXPEDIENT X2021000143

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, en el marc del programa del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, ha aprovat una subvenció del programa d’Ajuts a la Gestió Forestal Sostenible exercici 2021, per import de 1.800,00€, per a la millora del camí del Mas Notari, des del límit de terme amb Garrigoles fins a l’entrada de la planta de reciclatge, passat Palauborrell.

El finançament prové, per una banda, 1.026,00€ del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i de l’altra, 774,00€ del programa FEADER, expedient GI50224421.