EXPEDIENT X2022000206

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 29 de novembre de 2022, va resoldre la convocatòria de subvencions del Cicle de Concerts de Cobla, temporada 2022/23. Dins d’aquesta convocatòria, s’ha aprovat per Viladamat l’actuació de l’Orquestra Maravella, per import de 3.000,00€ (exp. 2022/9431).