Atenent les necessitats de les famílies en aquesta situació de crisi, el Govern de la Generalitat ha decidit, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, aplicar una reducció del 50% del cànon de l’aigua, amb caràcter universal, per a totes les persones usuàries de l’àmbit domèstic, durant els mesos d’abril i maig.

Aquesta mesura també es fa efectiva al món empresarial, amb una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d’activitats econòmiques.

Igualment, per als col·lectius més vulnerables que ja s’estan beneficiant del cànon social zero en el primer tram i per a aquells que hi puguin entrar a partir d’aquesta crisi sanitària, s’amplia la gratuïtat del cànon social a la resta de trams, en cas que el seu consum se situï per sobre del primer tram. Més de 50.000 famílies es beneficien actualment del cànon social.

Les noves bonificacions acordades les incorporaran les mateixes empreses subministradores de l’aigua potable. El cost aproximat d’aquestes mesures que aportaran liquiditat a les famílies i a les empreses és d’uns 50 milions d’euros.

Podeu consultar el text del Decret Llei en el següent enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&annex=A&numDOGC=8095A&seccion=0

Bonificacions de la tarifa social:

http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua