El Consell Rector de Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, en sessió ordinària número 2022/06, de data 7 de juny de 2022, va resoldre la convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona (Pm07). 

Dins de l’esmentada convocatòria, va aprovar una subvenció per import de 5.250,96€ per al programa de dinamització de la gent gran de Viladamat, expedient 2022/462, que es correspon al 67,75% de la despesa total executada.