EXPEDIENT X2023000027

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 18 d’abril de 2023, va aprovar la redistribució del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l’anualitat 2023.

A Viladamat li corresponen un total de 54.018,03€, que es distribueixen de la següent manera: 

– Expedient 2023/3010 – DESPESES CORRENTS (enllumenat públic) – 10.000,00€
– Expedient 2023/3010 – INVERSIONS (renovació de la xarxa d’aigua i clavegueram) – 25.884,50€
– Expedient 2023/3011 – COOPERACIÓ CULTURAL – 6.325,50€
– Expedient 2023/3010 – CAMINS RURALS – 1.100,00€
– Expedient 2023/3012 – NOVES TECNOLOGIES – 748,03€
– Expedient 2023/3010 – SECRETARIA MUNICIPAL – 10.000,00€