En aquesta secció hi podreu trobar tots els documents relacionats amb el POUM que s’està redactant.

POUM VILADAMAT 2016

MEMÒRIA

NORMATIVA 2016

TOM 1

 • Memòria descriptiva i justificativa del Pla
 • Agenda i avaluació econòmica i financera
 • Memòria social
 • Convenis urbanístics

TOM 2

 • Plànols d’informació
 • Estudi de Mobilitat Generada
 • Memòria Ambiental Ampliada (MA)
 • Delimitació de l’espai fluvial i estudi hidràulic de l’àmbit del sector PA7

TOM 3

 • Plànols d’ordenació
 • Catàleg de béns a protegir

TOM 4

 • Normes urbanístiques
 • Annexes normatius

TOM 5

 • Al·legacions i informes al document d’avanç de POUM

TOM 6

 • Informe i memòria complementària al document aprovat inicialment
 • Informe i memòria complementària al document aprovat inicialment
 • Annex 1.- Informes d’organismes 1a aprovació Inicial
 • Annex 2.- Informes d’organismes 2a aprovació Inicial
 • Annex 3.- Informe a les al·legacions 1a aprovació Inicial
 • Annex 4.- Informe a les al·legacions 2a aprovació Inicial
 • Annex 5.- Al·legacions presentades 1a aprovació Inicial
 • Annex 6.- Al·legacions presentades 2a aprovació Inicial