Les tres propostes triades són les millores a l’Ateneu i la Zona esportiva, les millores urbanes i el pagament d’una part del deute amb SOREA. En el cas de l’empat entre les millores urbanes i les millores al local social es decideix fer les millores urbanes per que segons la normativa de participació en cas d’empat sempre s’opta per la proposta més assequible economicament.

Descarregar informe amb el resultat