Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió ordinària de 16 de juny de 2020 es van aprovar les subvencions que segueixen incloses en el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l’any 2020:

– FONS DE COOPERACIÓ 2020. NOVES TECNOLOGIES
   Expedient 2020/5190
   Subvenció aprovada 721,88€

 – FONS DE COOPERACIÓ 2020. DESPESES CORRENTS (enllumenat i recollida d’escombraries)
   Expedient 2020/1008
   Subvenció aprovada 29.000,00€

– FONS DE COOPERACIÓ 2020. ACTUACIONS EN CAMINS
   Expedient 2020/1008
   Subvenció aprovada 1.100,00€

– FONS DE COOPERACIÓ 2020. COOPERACIÓ CULTURAL
   Expedient 2020/3376
   Subvenció aprovada 6.325,50€

– FONS DE COOPERACIÓ 2020. INVERSIONS (millora del parc infantil i canvi de lluminàries)
   Expedient 2020/1008
   Subvenció aprovada 6.844,50€